شخصیت و آثار مؤلف تفسیر المبانی لنظم المعانی
65 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » تابستان 1381 - شماره 71
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مؤلف تفسیر المبانی لنظم المعانی که تا سالیان اخیر ناشناخته بوده ابو محمد احمد بن محمد بن علی عاصمی است. بر خلاف نظر برخی از مستشرقان، او مردی فاضل از اهالی خراسان بوده و کتاب دیگری به نام زین الفتی فی شرح سورة هل اتی از وی باقی مانده است. عاصمی برای کسب دانش به هرات، بلخ و کرمان سفر کرده است. او خود را از کرامیان شمرده است. آرای او در دو کتاب المبانی و زین الفتی به ضمیمه آنچه اهل تحقیق درباره حقیقت مذهب کرامیه گفته‌اند سبب تردید در پذیرش نقل نویسندگان کتابهای ملل و نحل درباره این فرقه می‌شود. واژگان کلیدی: عاصمی، المعانی لنظم المعانی، زین الفتی، کرامیه.