نکاتی باریک تر از مو - ملاحظاتی بر مقاله تفسیر معناشناسانه آیه محکم و متشابه -
49 بازدید
محل نشر: پژوهش دینی » بهار و تابستان 1389 - شماره 20
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شماره 16 بهار 1387مجله پژوهش دینی، مقاله مذکور به قلم برادر فاضل، دکتر جعفر نکونام چاپ گردیده و حاصل مقاله ایشان این است که مراد از فتنه عذاب اخروی و آیات متشابه منحصر به آیات قیامت و تاویل این آیات تحقق خارجی آن هاست. و راسخان در علم عبارت از مومنان به کتاب آسمانی و زائغان عبارت از مشرکان مکه است. در نوشته حاضر حاصل بررسی این است که مراد از فتنه، عذاب آخرت و متشابه منحصر در آیات قیامت و تاویل؛ تحقق خارجی آن ها نیست و زائغان هم مشرکان مکه نیستند بلکه منافقان و برخی از اهل کتاب و دانشمندان سوء و خلفا ء جور می باشند. واژگان کلیدی: اتباع، ابتغاء، متشابه، تاویل، زائغ، فتنه