نگاهی نو به روایات آفرینش زن از دنده چپ مرد
52 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه قرآن و حدیث » زمستان 1387 - شماره 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در منابع روایی و تفسیری شیعه و سنی گزارش هایی مبنی بر آفرینش حواء از دنده چپ آدم یا خلقت زن از دنده چپ مرد نقل شده است. در این روایات برخی از احکام فقهی مثل شهادت زن، ارث، شناخت انوثیت یا رجولیت خنثی، طلاق، حجاب و جز آنها نیز بر اساس نحوه خاص خلقت زن توجیه شده است. همچنین برخی از فقهاء در توجیه بعضی از احکام فقهی مربوط به زن به مضمون این روایات استناد کرده اند. گرچه خلقت حواء از آدم به نحوه آفرینش از سلول حیاتی از نظر عقلی و علمی امتناعی ندارد؛ اما اثبات آن و انتساب آن به شارع مقدس دلیلی ندارد. به نظر می رسد این گزارش ها منشا اسرائیلی دارد و با توجه به ناسازگار درونی و بیرونی آنها نمی توان به استناد آنها احکام ویژه ای را برای زن اثبات کرد. در این مقاله روایات و اقوال مختلف در این مورد بررسی شده است. واژگان کلیدی: آدم، حواء، خلقت زن، ضلع، نفس واحده