نظریه ای جدید درباره نزول قرآن بر هفت حرف
46 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه قرآن و حدیث » پاییز و زمستان 1390 - شماره 9
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره نزول قرآن بر هفت حرف، بیش از شصت روایت در منابع روایی نقل شده است؛ و در طول تاریخ اسلامی بین دانشمندان علوم قرآن و مفسران فریقین؛ بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ نکته مهم آن است که گمان رفته، همه روایات مربوط در مقام بیان یک موضوع است؛ از این رو در مقام تبیین مفاد این روایات اختلافات فراوانی پدید آمده است . در این مقاله ابتدا روایات مربوط بر اساس مفادشان دسته بندی و آن گاه هر کدام از اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که این روایات ناظر بر موضوعات متعددی است. پاره ای از آن ها دلالت دارد بر این که قراءات ناصحیح افرادی که قادر به قرائت صحیح نیستند، در خور گذشت است. واژگان کلیدی: نزول قرآن هفت حرف، اختلاف قراءات، بطون قرآن، تعددمضامین قرآن، یک حرف