ثقفی و نشر روایات شیعی در اصفهان
45 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه قرآن و حدیث » بهار و تابستان 1382 - پیش شماره 1
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جریان عداوت با اهل بیت(ع) با تلاش‌های همه‌جانبه حاکمان و راویان وابسته بهبنی‌امیه به شهرهای مختلف از جمله اصفهان راه یافت و با نشر روایات جعلییان فکری «نواصب» عمق و شیوع بیشتری داشت. در این مقاله به چگونگیپیدایش نواصب، دیدگاه‌ها و شگردهای آنان پرداخته، آنگاه نقش ثقفی،انشمند و محدث شیعی قرن سوم هجری، در مقابله با نواصب و هجرت وی بهاصفهان و آثار علمیش بررسی می‌گردد. واژگان کلیدی: کلید واژه‌ها: اصفهان، نواصب، راویان ناصبی، ثقفی، آثار ثقفی